Ganter, Jo

.

No Title, 1994

No Title, 1994

Etching I: 35" x 23.5" P: 42" x 30"

No Title, 1994

No Title, 1994

Etching I: 35" x 23.5" P: 35" x 23.5"